ادامه حدیث نورانیت:

ادامه توضیح وشرح مومنی که قلبش به ایمان امتحان شده:

اگر درمعنی با علی حرکت کنیم هر کدام ازما می توانیم یک امت باشیم.بااین روش

دیگر سر هرسفره ای نمی نشینیم. خیلی زیباست که انسان بجایی برسد که ازسفره

خودش تغذیه کند.آن هم فقط زمانی که قلب ما قلب باشد. چون اگر قلب ما آن قلب

ممتحن شد دیگر ما به چیزی احتیاج نداریم ومی توانیم بدون وسایط خارجی به کمال

برسیم.البته ما بی واسطه هرگز به خدا راه نداریم ولی بدون وسایط خارجی میتوانیم.

چون ولایت واسطه درونی است وبایدازاین طریق حرکت کنیم .فقط ائمه بدون واسطه

هستند.ومااگر ازاین وسایط درونی استفاده کنیم دیگر آفات خارجی مارا تهدید نمی کند.

ذات خدا وصفات ذاتی خدا منطقه ممنوعه است واحدی به آن راه ندارد ولی میتوانیم

ازطریق اسماء حرکت کنیم.ماباید مظهر اسماءالهی شویم.هرکس باید براساس استعداد

وجودیش مظهراسماءالهی شود.

ما می توانیم نسبت به حضرت علی(ع) شناخت حصولی پیداکنیم .ولی ازآنجایی که

شناخت حصولی همیشه مقدمه شناخت حضوری است مانباید شناخت حصولی را

برای خودمان ارزش بدانیم. بلکه اگراین علم حصولی رامقدمه ای بدانیم برای علم

حضوری بسیار مطلوب است ومارا حرکت می دهد. اما اگر خدایی نکرده برای علم

حصولی استقلال قائل شویم واین راارزش بدانیم فقط باعث میشود انسان دچار کبرو

غرور شود در نتیجه میشود حجاب اکبر یا یحمل اسفارا.

اگر این مقدمه رااصل بدانیم هرگز به دنبال مقصد حرکت نمی کنیم.

پس اگر این مطالب را درمورد حدیث نورانیت بیان می کنیم صرفا مقدمه ای است که

بااین مقدمه بتوانیم قلب وجان خودمان رادرپرتواین مقدمه قرار دهیم تاحرکت کند و

در وجودمان با علم حضوری وشهودی درشناخت نورانیت حضرت (ع) حرکت کنیم.

بنابراین حضرت می فرمایند:اگرایشان را درنورانیت نشناسید مومن نیستیدیاکافریدیا

مشرک ومنافقید یا شک کننده در دینتان هستید.

به دلیل آن میسری که انسان درسیر نزول طی کرده وحجب را به تبع وجودمتحمل

شده ودر عین حال که وجود حامل اسماءالهی است وچون انتظار میرود حجب نورانی

وظلمانی هم به تبع آن وجودالهی ایجاد شود .درسیر صعودی هیچ چاره ای نداریم جز

اینکه همگام وهمراه با ولی در وجود حرکت کنیم .

درحقیقت حضرت درحدیث نورانیت به این رمز اشاره می کند که اگرامام رادرخارج

بشناسیم وبخواهیم درخارج باامام حرکت کنیم درمسیرکفروشک وتردیدونفاق می افتیم

چنانچه مامی بینیم همین مسئله ازصدراسلام اتفاق افتاده.

درصدراسلام خیلیها بودندکه امامت علی راقبول داشتندوحتی دربرهه های بسیار

خطرناکی باحضرت علی(ع)درخارج حرکت کردندولی آنجاکه مسئله حرکت دردرون

وتسلیم وسلم وتعبد درونی درمسیر نورانیت امام پیش آمد می بینیم که اکثرا شکست

خوردندوبرگشتندوشدند خوارج.

درحقیقت خوارج کسانی بودندکه همراه حضرت علی(ع) می جنگیدندومعاویه راقبول

نداشتندوفقط علی میخواستندوانصافا هم با علی همراه بودندودرمقطع گوناگون همگام

باعلی می جنگیدندوحتی کشته دادند.تارسیدبه جنگ صفین .که دراین جنگ آن ولایتی

که باید دروجودشان کار میکردکارنکردوموفق نشدند ونتوانستند علی رادرتمام عوالم

وجودیشان قبول کنند.پس مقام نورانیت.یافتن پیشوا وراهبرویافتن ولی درجان ووجود

است که بتوانیم درمقاطع گوناگون درست عمل کنیم .چون درزندگی به شکلهای

گوناگون باید ازامتحانهای مختلفی عبور کنیم تابتوانیم ازاین طریق ایمان خودراحفظ

کنیم.

تاانسان دردرون خودش به نورانیت امام وصل نشود نمی تواند درست حرکت کندچون

اینقدر دست شیطان بازاست که درخارج دردین شبهه ایجاد کندوبتواند بنام دین متدینین

ومتشرعین راازدایره ولایت خارج کند.

پس ماتا دردرون یک پایه قوی نداشته باشیم که ماراتغذیه کندهرگز نمی توانیم درست

حرکت کنیم.

                                    این بحث همچنان ادامه دارد . . . .

/ 13 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عاطفه

سلام! خوشحالم که همه بچه های کلاس کم کم با اين وبلاگ آشنا ميشن. انشاء ا.. که موفق باشيد.

يکی از مديران ايران اسلام

سلام راستش نميدونم چي بايد بگم. يادمه مجلس شيخ جواد کربلايي حفظه الله وقتي شرح حديث نورانيت بود بعد از مجلس همه مستمعين تا گذشت زماني معلوم مست و غرق در مباحث بودند. خدا ما را به معرفت اميرالمؤمنين به نورانيت موفق بدارد. با يک مناظره با عنوان ولايت، درايت يا روايت؟؟ به روز شدم يا علي

ام حا مد

وبلا گ شما بسيار جا لب و ز يبا ست ا ز خد ا وند ميخو ا هم و جو د تا ن ر ا نو ر ا نی کند و ا ينکه با قيا ت صا لحا ت و ا لد ين خو د با شيد تا تما س بعد ی خدا نگهد ا ر

واله

سلام اعتراف می کنم که وبلاگ بسيار زيبا و روحانی ای داريد بسيار هم زيبا می نويسيد بسيار تميز و مرتب يا علی التماس دعا

دختر آسمان

من آپم.خوشحال ميشم شاهد حضور گرمتون باشم. مهدوی باشيد

درويش

سلام دوست خوبم. ممنونم که به کلبه حقيرانه من سر زدی.مطالب ارزشمندی نوشته ايد.بيشتر پست هارو ديدم. ياد اين شعر مرحوم آغاسی افتادم نماز بی ولايت بی نمازی است تعبد نيست نوعی حقه بازی است اينم وبلاگ همسرم خوشحای ميشم سر بزنيد. www.aref-sheyda.blogfa.com

زهرا

با سلام ولادت حضرت زهرا را به شما تبریک می گویم .

سپیده

سلام سپیده به روز شد .با کلی حرف جدید درباره مقام ومنزلت مادر. منتظر حضور شما ونظرات سبزتون هستم. به امید دیدار/سپیده

تنها

سلام خسته نباشيد وبلاگ قشنگ و مفيدی دارين انشاءالله که موفق باشيد خوشحالم که با وبلاگ شما آشنا شدم