عشق

 عشق                            <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />810.gif                                     ای که می خواهی بدانی عشق چيست جزولايت چيز ديگر عشق نيست  

عشق پيوند خدا وبنده است
عشق از مهر علی پاينده است

  عشق اقيانوسی از يای علی است ساحل ان حب زهرای علی است  

عشق با مولا خدايی می کند
قلبها را کيميايی می کند

  عشق بوی اسم اعظم می دهد ادميت رابه ادم می دهد  

عشق بر ماميکند توصيف هو
ايه ايه.نکته نکته.موبه مو

  عشق ازنور خدا شد منجلی عشق احمد شد که احمدشد علی  

عشق سير ماه تاماهی کند
تاکه خودرا عصمت اللهی کند

  عشق يعنی عقل را سير کمال عاشقان راجوهر حسن جمال  

عشق يعنی ساختن در سوختن
درس بی پروا شدن اموختن

  عشق يعنی درخدا فانی شدن در منای قرب قربانی شدن  

ژوليده نيشابوری
 flower_12.gif
/ 1 نظر / 6 بازدید
mahsa

عشق جان را بزرگ می کند