ادامه حدیث نورانیت:

خَلقکمُ الله أنوارا فجَعَلکم بعَرشِهِ مُحدِقین:

آنها(ائمه)حقایقی هستند که به عرش خداکه قلبهای من وشماست آویزانند.

 

به قلب ما محدقند.یعنی آویزان هستند.قلب کجاست؟ مرکزحیات. به مرکز

 

حیات ما وصلند.چقدرازحیات کاذب می گیریم.وازآن انواری که به عرش

 

ما محدق هستند حیات صادق نمی گیریم.به قدری حیات کاذب ازغیرگرفتیم

 

چون فکر کردیم حیات صادق است.فکرکردیم باآن میتوانیم حرکت کنیم.اما

 

چه شد؟روزبه روزکری وکوری وگنگی وتحیرمابیشترشدهمه چیزبه شناخت

 

است تو شناخت کامل داشته باش هیچ کاری نکن.فقط واجبات راانجام بده

 

ولی بینش خودت رادرست کن موحدانه کن.

 

ماازکثرت عبادات عابدکم نداریم.درکثرت علم عالم کم  نداریم  . در کثرت

 

مستحبات کسانی که اهل مستحبات هستند کم نداریم آنچه که کم داریم در

 

ناحیه بینش توحیدی است.هم کم داریم هم کم می گیریم هم کم استعداد دریافت

 

آنرا داریم.

 

لف ماکجاست؟روحمان. نشرماکجاست؟اعضاءوجوارح ما. ارتباط لف ونشر

 

این است که نشربه تبع لف حرکت می کند.اگرملفوف نباشدمنشورهم نیست.

 

پس اگر هستی منشورشده ورای نشرش وتمام ذرات ورای نشرشان لف

 

دارند.وهستی به تبع لف مسیر استکمالیش را خیلی قشنگ طی میکند.

 

والشمس تَجری لِمُستَقرّ لها .یک لحظه ما ندیدیم ونخواهیم دیدکه شمس از

 

جایگاه خودش خارج شود.محال است ببینیم .تازمانی که روح ملفوف داردآن

 

راپیش می برد.وبراساس آن روح ولایت علی(ع)درعالم نشرشان هماهنگ

 

بالفشان حرکت می کنند.به جز انسان که دراین امراختیاردارد.البته انسان در

 

تکوین درلفش حرکت می کندوباروح ملفوفش مدام منشورمیشود.ولی در

 

مسیراختیارش کارراخراب کرده.فکر کرده که بدون ملفوف می تواند انتشار

 

داشته باشد.  علی بن ابیطالب علیه السلام آنچه راکه درعالم کثرت منشور

 

است به نحووحدت دارد.یعنی علی(ع)روحی است که تمام هستی جسداوست

 

جسدهم به علی کارمیکند به اذن حق تعالی.

 

هماهنگی این لف ونشرهم پیام خاصی دارد وآن اینکه وجودهای طبیعی و

 

مثالی وعقلی والهی همگی درطول هم هستند.هیچکدام ازاین چهارعالم از

 

هم جدانیستند .همگی دریک واحد طولی باهم هستند.منقطع ازهم نیستند.

 

آسمان وزمین ولایت رادرمسیرتشریعی نتوانستند حمل کنند.چون عاقلتراز

 

انسان ظلوم جهول بودند.پس هرچهارنشرعلی راحمل کرد.یعنی استعداد

 

پیداکرد.ویعنی خواست وطلب کرد.اماآن ظلوم وجهولی آن نمیگذارد . لذا

 

می بینیم اشیاءدیگر قشنگتر بااین ملفوفشان درحال حرکت هستند.اماانسان با

 

دست خودش علی(ع)رامیکشد.برای همین اولی ودومی(لعنةالله علیه)

 

ضلالتشان ازتمام موجودت بدتراست.آنها وبه تبعشان مَن شایَعت وتابعت

 

ظلمتشان بدترازپست ترین موجودات هستندوجهنمشان ازهرجهنمی بدتر

 

است .ماهم به هراندازه ای که ازاین روح فعال دروجودجداشویم ضلالتمان

 

ازهر ضلالتی بیشتر می شود.

 

پس وجودهای طبیعی ومثالی وعقلی والهی همتای مراحل چهارگانه وجود

 

این عبد محض وبااخلاص خداونداست.به صورتی که اگر کل نظام تکوین

 

به صورت انسان ممثل گردد علی خواهدبود.واگرحقیقت انسان کامل که

 

علی بن ابیطالب(ع)است به صورت جهان عینی متبلورشود جهان کنونی

 

خواهدبود.پس دیگرمتوجه می شویم که لولا علیٌ لما خَلقتُ ألأفلاک.

 

                این بحث همچنان ادامه دارد......

 

 موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳۸٥/٦/٢ | ۱:۳٥ ‎ق.ظ | نویسنده : فاطمه | نظرات ()