موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳۸٥/۱/٢٩ | ۳:۱٧ ‎ب.ظ | نویسنده : فاطمه | نظرات ()

رهگذر

ادامه بحث امتحان...

امام باقر(ع)می فرمایند:

خداوقتی بخواهددل مومنی را بدست آوردچیزی را باب میلش آماده نمیکند.

وبرایش سختی وبلا می فرستدتااورابه خودش بشناساند.این بلا مثل هدیه

است.وبرای مومن بسیارلذیذاست.این میشودامتحان.

اصول کافی

ودراین راه هرچه خداوند بیشتر به ما فشار بیاورد بیشتر دوستتش می داریم

خداوندبا این کار حب دنیا رااز مومن می گیردووابستگیهارا ازاو دور میکند.

هر قدمی که بیشتر برمیداریم خداوند عنایت بیشتری به ما میکند

واین واین عنایت همان ظهور بلاو امتحان است و نتیجه آن

از بین بردن حب دنیااست.واین عنایت خدا درون را پراز

لذت میکند.

هرچه دین صحیح تر باشد امتحان نیز سخت تر است پس در نتیجه آن

هر چه ایمان بالاترباشد.بلاوامتحان نیز سخت تر میشود.

هفته وحدت مبارک

پیامبراعظم (ص)می فرمایند:

اهل بیت من چون کشتی نوح اند.هرکه بران نشیند نجات

یابد وآنکه از آن تخلف کند هلاک گردد.

Milad

 موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳۸٥/۱/٢٦ | ۱:۳٥ ‎ق.ظ | نویسنده : فاطمه | نظرات ()

رهگذر

آورده اند که:                                                                      

وقتی در صور بدمند وقيامت برپا شود آدم صفی پيش آيد وگويد: خداوندا

مرا برهان وبا فرزندانم تو ميدانی که چه کنی .                              

نوح نوحه کند که خداوندا فردای قيامت بسی سخت است آيا بر ضعيفی

من رحمت ميکنی.                                                                

وابراهيم وموسی وعيسی هم همه به خود درمانندوزبان عجزوناتوانی

بگشايند که بارخدايا بر ما رحمت کن که ماراتاب تنبيه اين فزع نيست.

درآن ميان سالار قيامت ونقطه دولت محمدمصطفی(ص)گويد:بارخدايا

بر ضعيفان وگنه کاران امت من رحمت کن وبامحمد هرچه خواهی

کن.

ازدرگاه جلال وجبروت خطاب آمد که ای محمد هرکس به خدايی ماو

پيغمبری تو اقرارکرد حرمت شفاعت تو را از آنان پذيرفتيم.

ای محمد باامت تو به کرم خود کار ميکنم نه به کردارايشان ماآنان را

ازفزع اکبر ايمن کرديم وبه فضل خود آنان را بهشت

طوبی داديم.

تفسير ادبی عرفانی:خواجه عبدالله انصاری

 

 موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳۸٥/۱/۱۸ | ۱:۳٠ ‎ب.ظ | نویسنده : فاطمه | نظرات ()

رهگذر                

لطفا اين شعررا با دقت بخوانيد . اين شعر قول خدای متعال است.

قبل از انکه جلوه ام پيدا شود                            رخ نمايم تا دلی شيدا شود

گفتم اهنگی دمادم می کنم                             بزم عشق خود فراهم ميکنم

جلوه ای بنمودم از ذات خودم                             تا نمايم رخ به مرآت خودم

امد انکه بر رخم ايينه بود                                   اوکه عشقش از ازل ديرينه بود

اولين نامی که ازمن شد جلی                            جلوه زيبای ذاتم شد علی

در خودم جويای نام خود شدم                              عاشق خودگشتم وروی خودم

عاشقش گشتم به عشق بسجری                   در خودم بی خود شدم گفتم علی

گفتم اندم اول واخر منم                                     ان وجود باطن و ظاهر منم

نوربی همتايم و فرد احد                                     عالم هستی زمن خواهد مدد

بر تمام خلق عالم خالقم                                     لاجرم هرذره باشد عاشقم

السلام ومومن وهم فاطرم                                   من هميشه در دو عالم حاضرم

هر چه من گفتم علی تکرارکرد                              جزخدايی را که خود انکار کرد

انچنان بر عشق اوگشتم اسير                             گوييا هستم مطيع واو امير

قصد خلق عالمی دارم کنون                                 تا کنم ايجاد ما کانوا يکون

چونکه دست من به دست او رسيد                        ياعلی گفتم جهان امد پديد

او يدالله است ومن الله او                                     هردو عالم مست روی ماه او

گشته وجه الله اعظم خال او                                محور عشق و جهان دنبال او

عهد بستم در جهان غوغا کنم                               عشق اورا بر همه افشاء کنم

عالم هستی شود ميخانه اش                                او شود شمع وجهان پروانه اش

انزمان بگذشت وعهدم شد وفا                               دست اودادم به دست مصطفی

جلوه ای زيبا نمودم در غدير                                    نغمه ای زيبا سرودم در غدير

انچه در ظاهر صدای مصطفاست                         درحقيقت ان خدای مصطفاست

خودنداکردم به اوای جلی                                     هرکه من مولای اويم يا علی

مرتضی باشدهمه معنای دين                                   ازازل بوده اميرالمومنين

کنت مولاگفتم وهذا علی                                      عشق من شد برهمه مولاعلی

اوخودش حکم مراامضا نمود                                     ازتمام اهل عالم دل ربود

هرکه باذکر علی مستانه است                              بی نيازازمنت ميخانه است

هستی دل را به غارت می برد                               هردلی را در اسارت می برد

اين کلام امد کنون حسن ختام                              حرف حق باشدهمين ووالسلام

ان نگاری کزازل رخ می نمود                                 جز علی عالی اعلی نبودموضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳۸٥/۱/۱٢ | ۳:٤۳ ‎ق.ظ | نویسنده : فاطمه | نظرات ()

کسی که همواره سعی کند به دام خواسته ها و رذائل

 

نفسانی که اورا به گناه وادار می کند نيفتد ودر همين


حالت بميرد در ميدان جنگ با دشمن درونی شهيد است

حضرت ايت الله جوادی املیموضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳۸٥/۱/۸ | ۱:٥۸ ‎ق.ظ | نویسنده : فاطمه | نظرات ()

 

 

 

همانطور که قبلا اشاره کردیم خداوند انسان رابه میدان امتحان می کشاند تا تواناییش مشخص شود.این امتحان که در عمل به فعلیت می رسد برای ما از سن تکلیف شروع می شودوتا چهل سالگی ادامه دارد.

یعنی ازسن تکلیف بذر ریخته می شودکه بهار انسان است ودر سن چهل سالگی که به منزله تابستان است نتیجه می دهدواگر تا سن چهل سالگی نتیجه نگرفتیم کار بسیار دشوار می شود.

حال باید بدانیم این امتحان کجا فتنه است و کجا بلا .که اگر نتوانیم این دورا از هم تمیز دهیم کارهایمان از بین می رود.

ماباید از سن تکلیف گناه وصواب را بشناسیم.اغاز وارد شدن در امتحان دانستن کامل فقه ورساله است.یعنی باید حرام و حلال را بشناسیم و عبودیت کامل داشته باشیم.وتمام تواناییهای مادی خودمان رادرجهت رشد معنویمان به کار گیریم......ادامه دارد.

 

 موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳۸٥/۱/٥ | ۱:٥٠ ‎ق.ظ | نویسنده : فاطمه | نظرات ()

خداوند برای اینکه توانایی های انسان به ظهور برسد اورا امتحان می کند.درحقیقت با این امتحان راه برای عروج انسان باز می شود.

انسان در این میدان بین دو راه قرار می گیرد: ۱-قافله طیبات  ۲-قافله خبیثات

قافله طیبات تشریع است.یعنی دین در چهار چوب احکامش قافله طیبات وغیر دین قافله خبیثات است.ودر حقیقت دین ومافیها قافله طیبات ودنیا ومافیها قافله خبیثات است.

در انسان هردوی اینها بالقوه وجود داردواین بالقوه گی در میادین عمل به فعلیت میرسد.

به طور کلی امتحان دو رو دارد:یک رویش تثبیت خبائث است(فتنه)ویک رویش تثبیت طیبات است(بلا)که در یادداشتهای بعدی شرح می دهیم.

 موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳۸٥/۱/٢ | ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ | نویسنده : فاطمه | نظرات ()